Skolor i Östergötland

06 april 2020 patrick pettersson
Skolor i Östergötland

Är det dags att välja skola? En spännande framtid för blivande elever är att få besöka sin blivande skola. Frågan är ju vilken skola man som förälder ska välja till sitt barn. Är man nöjd med den som ligger närmast är ju valet enkelt, och det stämmer väl överens med vad kommunerna har som riktlinjer också. Kommunerna baserar skolvalet i huvudsak på närhetsprincipen, det vill säga att de elever som bor inom skolans upptagningsområde tillhör den aktuella skolan i första hand. Vill man däremot att barnen skall gå på en skola med en annan inriktning, exempelvis en kristen profil, så får man som förälder göra ett aktivt skolval.

 

Vad innebär en kristen profil?

Elever som går på en kristen skola följer precis som alla andra den av Skolverket bestämda läroplanen, men med ett extra tillägg för en kristendomslektion per vecka. Utöver det så arbetar man med kristna värderingar och karaktärsord som skall stärka eleverna och ge dem ett gott omdöme genom hela livet. Värderingarna utmynnar till att eleverna skall ha omsorg för både andra, sig själva och miljön. I Förenta Nationernas barnkonvention, artikel 14, står det att alla barn har rätt till sin egen tro, vilket skolor med kristen inriktning ställer sig bakom och stöttar sina elever i.

 

 

Vårdnadshavarnas roll gentemot skolan

Oavsett vilken Skola i norrköping man söker till har man som förälder ett ansvar för sina barn. Föräldrarna skall hjälpa barnen så de gör sina skoluppgifter på bästa sätt och efter sin förmåga. Tillsammans formar föräldrarna och skolan barnen att ta ansvar för sig själva och sina läxor. Ber man barnen berätta om dagen i skolan, så får man insyn både i barnens och skolans värld. Då har man som förälder kunskapen om vad som fungerar väl och om man behöver stötta sitt barn i olika situationer. Engagera dig i ditt barns skolgång!

 

Fler nyheter